Určování rozvoje včelstev bez jejich otevírání

 

Pro pracovní společnost nástavkových včelařů CZ a časopis MV

Leoš Dvorský

 

Když Dr. Bretschko v r. 1978 a 1981  uveřejnil v knize Der  Magazinimker  zajímavé údaje o závislosti rozšiřování plodového hnízda na naměřených maximálních teplotách v únoru až květnu, věnoval tomuto důležitému zjištění málo kdo pozornost.

K této problematice se vrátil Dr. Joachim Hans Bergmann a dipl. Ing. Hermann Pechhacker, kteří Bretskovy poznatky znovu prověřili v praxi a potvrdili jejich správnost.  Články uvedených autorů byly zpřístupněny naší včelařské veřejnosti v Odborných včelařských překladech (OVP) č. 1 z roku 1985. I já jsem je tehdy bral jako sice zajímavou, ale pro mojí včelařskou praxi nevyužitelnou informaci. Avšak postupem času,  jak se má provozní metoda vyvíjela směrem k velkoprostorovému nástavkovému chovu, resp. volnému vedení včelstev, ukázaly se tyto informace jako velice užitečné.

 

 Na základě výše uvedených článků jsem si připravil jednoduchou tabulku v Excelu. Údaje z uvedených článků jsem  přizpůsobil svým potřebám a sledovaná data  rozšířil o sloupec zachycující početní stav včelstev v období od počátku února až do konce května. Tato pomůcka se v době, kdy není vhodné včelstva rozebírat, pro mne  stává velmi důležitou při hodnocení stavu včelstev a plánování dalších zásahů na období, kdy to bude třeba. Samozřejmě mi to také šetří mnoho času.

Do té doby jsem  hodnocení prováděl pozorováním podložky, česna, oček a také stavu pod stropními foliemi úlů mých včelstev. Odpozorovaný stav jsem si pak ověřoval prohlídkami v několika včelstvech, která byla rozdělena podle síly do tří skupin. Návazně na to pak následovaly zákroky, které byly v zásadě stejné pro jednotlivé skupiny. I tato metoda je velice časově úsporná a hlavně neznamená pro včelstva zbytečné zásahy.

Dnes ji praktikuji, i díky zmíněné metodice,  jen v době, kdy tím včelstva nijak nezatěžuji a je to bez problémů možné. Pravidelné prohlížení jednotlivých plástů a postupné rozšiřování po plástech u mne již dávno nepřichází v úvahu, což včelstvům jen prospívá. Výjimku v tomto směru tvoří jen včelstva, která jsou určena k chovu matek a pod.

 

Dr. Bretschko zjistil silnou závislost  počtu nakladených vajíček matkou v období od prvního února do konce května na maximální venkovní teplotě. Korelační koeficient,  který  vyjadřuje míru závislosti počtu nakladených vajíček matkou a max. denní venkovní teploty má, dle uvedeného článku v OVP, hodnotu r =0,99.

Jde tedy o velice silnou závislost, nad kterou není jen tak možné mávnout rukou.

Tedy žádné podněcování na jaře, ale vhodné stanoviště, dostatečné množství medných zásob, velký prostor, dobrý zdravotní stav včelstva a maximální venkovní teploty, jsou pro rozvoj včelstva v tomto období  určující.

 

Někdy bývá v literatuře různými autory popírána užitečnost plodu, který včelstva odchovávají v zimním období. To je samozřejmě téma na mnoho diskuzí. Domnívám se, že právě zimní plodování je pro včelstva  normální a prospěšné. V období, kdy se v naší organizací ( ZO Mladá Boleslav) objevil roztoč Varroa destruktor, jsem byl nucen spolu s některými přáteli ošetřit našich cca 1600 včelstev  postřikem právě v zimním období. Nebyla to nijak příjemná práce a prováděli jsme ji  tehdy se značnými obavami. Za tu dobu jsem si ale udělal určitou představu o tom, jaká je síla a také stav plodu ve včelstvech u nás zimovaných.

Hlavní roli v tom, v jaké početní síle jde včelstvo do zimy, jakou má plodovou křivku a rytmus plodování, mimo jiného, hraje původ včelího materiálu a provozní metoda. Včela medonosná se  však na naší planetě vyvíjela mnoho milionů let před člověkem.

Kdyby plod v zimním období byl pro život včely medonosné nežádoucí, přírodní  selekce

by to již dávno zařídila za člověka. Tak se však nestalo. A to také beru při výběru 

plemenného materiálu v úvahu.

Dle metodiky výše uvedených autorů jsou do tabulky zapisovány údaje o datu měření a denní maximální teplotě a z toho odvozený počet nakladených vajíček v uvedený den, počty nakladených vajíček celkem k datu, počet vyběhlých včel v uvedený den, počet vyběhlých včel k datu, okamžitý rozsah plodového hnízda a početní síla včelstva k uvedenému datu.  Mimo tyto zásadní údaje v poznámce ještě sleduji údaje o prvním k proletu, fenologické údaje a další chovatelské informace jako je vložení trubčiny, první prolet trubců na stanovišti apod.

 

Jako příklad zápisu  uvádím údaje z března 2003 v následující tabulce:

 

 

Datum

březen

Max.

denní

teplota

v C

Vajíček nakladených

v tento den

 

Vajíček

 

celkem

 

Vyběhlé

včely

tento

den

Okamžitý rozsah

plod.tělesa

Vyběhlé

včely

do data

Síla

včelstva

v počtech

včel

 

Poznámka

1

6

296

2996

0

2996

723

30390

*)

2

5

229

3224

23

3201

746

30080

 

3

5

229

3224

23

3430

770

29770

 

4

6

296

3750

23

3726

793

29460

 

5

2

63

3812

23

3789

817

29150

 

6

2

63

3875

23

3851

840

28840

 

7

3

111

3986

0

3986

840

28507

 

8

3

111

4097

0

4097

840

28174

 

9

7

368

4465

23

4442

864

27864

 

10

13

885

5350

111

5239

975

27642

**)

11

10

610

5960

111

5849

1086

27419

1.prolet,líska

12

8

445

6405

63

6343

1149

27149

 

13

4

167

6572

111

6461

1260

26927

 

14

2

63

6635

111

6524

1371

26704

 

15

8

445

7080

167

6913

1538

26538

 

16

8

445

7525

229

7296

1767

26433

 

17

9

526

8051

296

7755

2063

26396

1.  pyl

*) počátek úbytku dlouhověkých včel      **) počátek úbytku včel nar. před 35 ti dny

 

Údaje o plodování a početnosti včelstev v tabulce jsou ovlivněny max. teplotami a počtem vajíček nakladených v únoru.

Březen byl jako příklad vybrán proto, že se zde již projevuje úbytek zimních včel a naopak přírůstek mladušek z vajíček zakladených matkou v předchozím měsíci a údaje jsou proto zajímavější nežli únorové.

Do tabulky se zapisují pouze max. denní teploty, všechny ostatní údaje se v tabulce dopočítávají. V programu je možné hodnotu síly včelstva  k 1.2. dosadit podle odpovídající situace, další hodnoty se již pomítají tak , jak je již uvedeno.

 

Tímto postupem je možné s minimální časovou náročností  poměrně přesně připravit zásahy do včelstev ve značném časovém předstihu. Z provozu se tak vylučují různé nahodilosti, což dále přispívá k zefektivnění včelařského provozu.

Tuto metodu jsem konzultoval s ing. K. Čermákem, CSc. z  PV Zubří, který se uvedenou problematikou též zabýval. Ten tabulku doplnil tak, že při zapsání max. teploty se veškeré další číselné údaje dopočítávají a zapisují do tabulky automaticky. Při propočtu závislosti počtu nakladených vajíček na max. venkovní teplotě byla použita rovnice  mocninného typu ( Y=23,482*x^1,4148, kde Y je počet nakladených vajíček v daném dni a x je maximální denní teplota).  Já jsem v předchozím období používal postup výpočtů  popsaný v uvedených článcích. Při porovnání je rozdíl v denně nakladených vajíček jen nepatrný.Jako příklad možného vývoje včelstva uvádím údaje v intervalech  jednotlivých dekád od 1.2. do 31.5. na stanovišti v Bukovně, v roce 2003:

 

Vývoj včelstva v závislosti na denních maximech rok 2003 (zkráceně)

Stanoviště: Bukovno (okres Mladá Boleslav)

 

 

 

Datum

Max.

denní

teplota

v C

Vajíček nakladených

v tento den

 

Vajíček

 

celkem

 

Vyběhlé

včely

tento

den

Okamžitý rozsah

plodového

tělesa

Vyběhlé

včely

do data

Síla

včelstva

v počtuh

včel

 

Poznámka

1.2.

3

111

111

0

111

0

30000

cca 2,7 kg včel

11.2.

1

23

770

0

770

0

30000

 

21.2.

3

111

1260

111

1149

111

30111

 

1.3.

6

296

2996

0

2996

723

30390

 

11.3.

10

610

5960

111

5849

1086

27419

1.prolet, líska

21.3.

5

229

9824

296

9528

2996

25996

jíva.

1.4.

12

790

20100

445

19655

6405

25269

 

11.4.

10

610

22927

296

22630

10121

25280

 

21.4.

20

1627

37416

790

36626

20100

31000

r.třešně 

1.5.

21

1743

54858

610

54247

22927

28385

řepka,1.serie

11.5.

25

2231

75850

1627

74223

37416

35891

16.5.-kleny

21.5.

24

2106

95833

1743

94089

54858

43549

22.5.-akát

31.5.

22

1862

116233

2231

114002

75850

53639

 

 

 

 

V tabulce jsou jen některé dny v intervalech přibližně jedné dekády. Podíváme-li se na údaje o celkovém počtu nakladených vajíček, okamžitém rozsahu plodového tělesa, počtu vyběhlých včel do data a početní síle včelstva, máme dobrý přehled o stavu včelstev. Pro upřesnění bych chtěl uvést, že k úplnému obsazení jednoho nízkého nástavku (11x39x16 cm) je třeba cca 10000 včel. Síla vyzimovaného včelstva o počtu 30000 včel dnes již představuje běžný standard  plně obsazených dvou vysokých nástavků nebo tří nízkých. Takováto včelstva lze již považovat za normálně vyvinutá, schopná využít  dobře nabízených zdrojů nektaru a medovice (pro uvedené stanoviště).

 

Včely mají výtečný smysl pro prostor, proto k vyzimování  včelstva v uvedené síle je třeba je zazimovat ve větším prostoru než bylo doposud obvyklé. Některé genotypy (kmeny, linie včel) totiž i v průběhu zimování reagují na zmenšení prostoru snížením početního stavu a to někdy velice razantně.

Včelstvo by tedy mělo mít i v zimě k dispozici prostor podobný tomu, který obhospodařuje v sezóně. Má to totiž jednu obrovskou výhodu. Včely pro jarní snůšku máme v úlu a to s dostatečným prostorem.

Přitom je ale velice důležité abychom my včelaři byli v harmonickém souladu s  naším stanovištěm, povahou včel , používaným  úlem a také provozní metodou.

To považuji pro náš úspěch za určující.

Včelstva, která přečkají zimu v normální síle,  nepotřebují ze strany včelaře nic víc, než dostatečný prostor, dobrou snůšku a klid!

 

Druhá tabulka také ukazuje velice zajímavou křivku sílení včelstva. Je z ní patrný úbytek včel v březnu a také obrovská dynamika růstu v období od počátku druhé dekády dubna roku 2003.

Právě v tomto období, resp. před ním, je třeba činit rozhodující zásahy, nechceme-li se potýkat bezvýsledně se snahou včelstev o roj v květnu. Je známé, že se kraňka začíná připravovat na rojení již v době, kdy obsedá cca ¾ daného prostoru ( F Ruttner). Nechci zde udělovat žádné rady, kdy a jak rozšiřovat, ale jen z letmého pohledu na  údaje v tabulce je zřejmé, že rozšiřování včelstev po  jednotlivých rámcích by znamenalo prakticky denní zásahy do včelstva.

To je samozřejmě zcela neefektivní. Dostatečný prostor  pro rozvoj, stavbu díla a ukládání nektaru a také pro přiměřené množství plodu, můžeme dosáhnout mnohem jednodušeji než týdenním otevíráním a rušením našich včelstev.

Pro období rozvoje platí, že k úspěšnému zvládnutí dynamiky včelstva je nutné mít  ve včelstvu alespoň o jeden nástavek více než méně!

 

Tabulka také umožňuje dosadit  různou sílu zimovaného včelstva. Můžeme pak provádět  nejrůznější odhady nebo dokonce simulace a grafy (např. poměr  plodu k celkové síle apod.) a ty pak použít při našem plánování zásahů do včelstev i k vývoji provozní metody.

Samozřejmě velice zajímavé informace získáme i při porovnávání údajů ve vtahu k předchozím létům a také hodnocením vývoje počasí i rozkvětu signálních rostlin na stanovištích.

 

Nabádání k paušálnímu přejímání závěrů někoho, kdo včelaří na jiném stanovišti v jiných podmínkách, jinou provozní metodou a možná i s odlišně geneticky založeným včelím materiálem nebylo smyslem tohoto článku. Chtěl jsem jen ukázat, že i zdánlivě pouze teoretické vědecké poznatky lze často velmi dobře využít pro denní včelařskou praxi. Nezapomínejme však, že žádný, byť sebe zajímavější údaj na papíře,  nemůže nahradit naše oči, cit  a praktické znalosti při konečném posuzování a ošetřování včelstev. Např. sílu včelstev také ovlivňuje  dlouhověkost včel, jež je dána výživou, genofondem, a svojí roli hraje i počasí apod. Je třeba však upozornit, že tuto metodu ověřuji a  používám u včelstev, která mají po celý rok dostatek prostoru i zásob. U včelstev ošetřovaných tzv. tradiční metodou, kde včelař včely neustále nějak omezuje je pravděpodobné, že tendence bude sice stejná, avšak číselné hodnoty (počty vajíček a z toho plynoucí další data) potom mohou být nižší.

 

   Pochopitelně i já sleduji velice pečlivě např. předpovědi počasí. Není to však proto, abych lamentoval nad tím, že včeličky nebudou moci ven a podobně. Pro mě je mnohem důležitější připravit si včas potřebné zákroky, které včelkám umožní  normálně se vyvíjet a chovat. Mně to pak přináší radost z dosažených výsledků a někdy i pocit dobře vykonané práce. Právě toto považuji, spolu s poznáváním nového, za smysl svého včelaření i v dnešní tvrdé ekonomické realitě.