Jak je to  s DPH u programu  na podporu  spotřeby medu  „Bez medu to nejde!“

 

Vážení přátelé, protože se po oblastech českých, moravských a slezských o této kauze povídá spousta zkreslujících informací, rozhodl jsem se vám problém poněkud přiblížit. Můžete si to zkonzultovat se svými daňovými poradci, protože mnozí včelaři jsou podnikatelé. Vše probíhá standardní cestou v souladu se zákonem o DPH.

 

Jak program na propagaci spotřeby medu vznikal?

 

Program na zvýšení spotřeby medu (PSM) vznikl tak, že je dřívější vedení svazu předložilo na posledním zasedání tehdy Ústředního výboru ČSVo.s. roku 2009 ke schválení s tím, že na nějaké bližší informace již není čas a pokud jej chceme uskutečnit, nemáme jinou možnost než jej schválit. Vždyť  když dáme 20% ze svého, stát dá 30% a EU zbývajících 50%, tak kdo by takové nabídce odolal zvláště, když ekonomická krize nebyla v dohledu. Na zasedání jsem usiloval, aby část tohoto programu mohly uskutečňovat regiony samy. Svízelné je, aby se mohl  program uskutečnit, musí jej provádět reklamní agentura, nikoliv včelaři sami.

Každý podnikatel ví, že  když je neplátce DPH (daně z přidané hodnoty), jde mu celá část přijaté faktury do nákladů (výdajů) a naopak celá část vydané faktury do výnosů (příjmů). V momentě, kdy se však stane plátcem DPH je situace jiná.

Na vydaných fakturách je povinen oddělit tzv. základ daně a DPH. Výnosem v tomto případě je základ daně bez DPH. Totéž se děje na vstupech, tedy u přijatých nákladových faktur.

Rozdíl mezi DPH na výstupu (to co fakturujeme) a na vstupu (to co účtujeme do nákladů) je daňovou povinností v případě, že DPH na výstupu je vyšší než na vstupu,  pak se  daň státu odvádí.  Nebo je odpočtem v případě, že DPH na vstupech (nákladech, výdajích) jsou vyšší než DPH na výstupech tj. u vydaných faktur.  V tomto případě mu stát  převyšující DPH na výstupech vrátí.

 

Abych to více přiblížil a co mnozí z vás znáte se své praxe, uvedu malý příklad. Představte si například, že si koupíte medomet za 20.000,,-- a budete chtít uplatnit na něj dotaci, která dělá 50% jeho ceny.  Tuto dotaci vám, po předložení příslušných dokladů, SZIF vrátí. Sazba daně z přidané hodnoty u medometu je 20%.

 

Jak to probíhá u běžného včelaře, který není podnikatelským subjektem?

 

Včelař zaplatí 20.000,-- včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a SZIF mu vrátí 10.000,-- , což je právě těch 50%.

 

Jak to probíhá u včelaře, který je plátcem daně z přidané hodnoty?

 

U včelaře, který je plátcem DPH to však probíhá jinak. Včelař sice splnil podmínku nároku na vrácení 50% částky ( 20.000,-- celková cena za medomet). Jenže dotace se vypočítává z ceny bez DPH. SZIF tedy od 20.000,-- odečte 20% DPH, což činí 3.333,-- a včelaři, plátci DPH, vypočte 50% z dotace bez ceny bez DPH, tedy 20.000, méně 3.333,--,.50% dotace se tedy vypočítává z částky 16.667,-- a včelař dostane 8.333,50 Kč.

Zbývající 3.333,-- zahrne do svého daňového přiznání k DPH a stát mu to případně vrátí (za předpokladu, že by se jiný účetní případ neuskutečnil).

 

 

 

ČSV o.s . a DPH.

 

Ptáte se kde je ten problém u ČSV o.s?  Ten problém je v tom, že ČSVo.s. není podnikatelský subjekt. Vykazujeme sice ekonomickou činnost, tou je ale z drtivé většiny příjem z pronájmu od neplátců daně např. za byty apod. V tomto případě ČSV o.s. nemá podle zákona o DPH nárok na odpočet DPH, protože nájem od neplátců je od daně osvobozený. 

V našem případě těch 20%  DPH  musíme zaplatit agentuře, která propagaci provádí celou kampaň, tedy včetně DPH.  Toto DPH nám však nikdo nevrátí, zase ve smyslu zákona.

Kdybychom nebyli plátci DPH my nebo agentura, nic by se nestalo a SZIF by nám vrátil částku celou, tedy včetně DPH. Naše situace je však jiná. Agentura plátcem DPH je a ČSV os. se jím stal k 1.6 2010, tedy cca 9 měsíců po schválení programu na propagaci spotřeby medu. Proto s touto situací nemohlo být kalkulováno. Vše se ztížilo i tím, že v r. 2009 byla v druhém pololetí účetní  dlouhodobě  nemocná a účetnictví nebylo průběžně prováděno a nebyly tedy k dispozici příslušné informace. Po nástupu nové účetní k 1.1.2010 tedy nebyly potřebné informace o tom, že jsme se plátci DPH měli stát ze zákona. To jsme zjistili až po zaúčtování a vypracování výkazů hospodaření a daňového přiznání. Po zjištění této skutečnosti jsme okamžitě požádali finanční úřad o naší registraci k plátcovství DPH (za pozdní oznámení by nám hrozila sankce ve výši cca 120.000,--).

 

Je ČSV o.s. ojedinělým případem v ČR?

 

Ekonomická komise (EK), jejímiž členy jsou 4 ekonomové a 1 právník, začala okamžitě činit opatření. To co se nám stalo, není  v naší republice věcí neobvyklou. V podobné situaci jsou např. zemědělci u propagace spotřeby mléka nebo některé obecní nebo městské úřady a magistráty. Ani oni nemají v mnoha případech nárok na odpočet DPH, protože podle platného zákona o DPH je nárok na odpočet daně jen při „odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije plátce pro účely uskutečňování

a)      zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku atd.“

(Chci ještě poznamenat, že ekonomickou činností svazu bohužel není např. prodej medu a tak propagace jeho spotřeby nenaplňuje možnost odpočtu DPH z přijatých faktur od reklamní agentury.)

 

 Také výše jmenované subjekty  by byly poškozeny o zaplacenou DPH, jako se to jevilo u ČSVo.s.. V jejich případě však tato situace nastala prvně před 4-5 ti léty. Stát jim DPH ve smyslu zákona nevrátil, avšak po požádání jim ho „kompenzoval“, i když by ve smyslu zákona nemusel. Byla také zcela jiná ekonomická a legislativní situace.  Za tyto uplynulé roky se kompenzace stala již standardním postupem. Jenže situace ČSV os  je jedinečná v tom, že ČSV o.s. je jen jeden a navíc jde o jednorázovou akci. EK si byla vědoma, že ve smyslu zákona nám stát nemusí vyjít vstříc, avšak byli bychom tím značně poškozeni ( zaplatili bychom dle platné legislativy 20% DPH z poskytnutých  služeb reklamní agenturou). EK projednala a ověřila možné postupy a navrhla předsednictvu (PRV) opatření, jež by ke kompenzování námi zaplacené DPH vedlo. PRV postup EK ještě nechal ověřit externí daňovou kanceláří, která ve stručnosti oznámila jen to, že na vrácení DPH podle zákona nemáme nárok a žádné opatření  ČSV o.s. nenavrhla.

 

 

Jak situaci ČSV o.s. vyřešil ?

 

 PRV a předseda  Mandík osobně využil informací EK  k rozsáhlým jednáním jak na MF ČR, Mze ČR i SZIFu.  V této záležitosti se pozitivním způsobem projevil zájem státních úředníků uvedených institucí o obor včelařství, kteří v rámci svých kompetencí  přislíbili pomoc při sjednání nápravy ( poskytnutí příspěvku na dorovnání odvedeného DPH).

Výsledkem tedy je, že  na r. 2012 Parlament ČR schválil minulý týden státní rozpočet a v rámci tohoto rozpočtu bude dotace pro občanské sdružení, kterým ČSV o.s. je navýšena o zaplacené DPH při  realizaci programu propagace spotřeby medu „Bez medu to nejde“.

 

Vážení přátelé, nemusím snad připomínat, jak náročná jednání v dnešní ztížené ekonomické situaci to byla. Zjednodušeně jsem se snažil nastínit, jak se celá situace vyvíjela a jak jsme pracovali. Nebylo to nic nestandardního. Prostě jsme řešili situaci, která nastala. Nic víc a nic méně. Pro nás jako členy ČSV o.s. je nejdůležitější závěr, a ten se dostavil.

 

Mladá Boleslav 23.12. 2011

 

Leoš Dvorský